[$tok]
" ; $tok = strtok("\n"); } ?> write $contents